Meny
Din vagn
rabatt på Senaste produkterna Shoppa nu

Villkor

Försäljningsvillkor, Leverans och Betalning

Status 1 MAJ 2019


§ 1 Tillämpningsområde

1. Alla beställningar och leveranstransaktioner av handlagolv.se ska uteslutande vara föremål för

följande villkor och villkor om det inte uttryckligen överenskommits något annat.


2. Senast efter mottagandet av varorna skall dessa villkor vara

anses accepterad.


3. Att ingå i ett kontrakt baserat på dessa villkor underbygger

tillämplighet därav på alla andra leveranstransaktioner med köparen, även om

handlagolv.se ger inte uttrycklig hänvisning till det i framtiden.


4. Våra Försäljningsvillkor, Leverans och Betalning gäller exklusivt.

Köparens villkor, som kan strida mot eller avvika från våra villkor, kommer att

inte erkännas. Köpvillkor som fastställs av köparen,

Likaså alla anteckningar som köparen kan lägga till våra villkor och

Försäljningsvillkor, Leverans och Betalning är inte bindande för oss, även om vi

inte uttryckligen avvisa dem. I händelse av en kopia av våra Villkor och

Försäljningsvillkor, Leverans och Betalning har inte skickats till

Köparen tillsammans med vårt erbjudande, eller inte har givits honom på något annat

tillfälle, kommer de ändå att gälla om de redan var kända för honom - eller

borde ha varit känd för honom - från tidigare affärsrelationer med oss. Vår

Försäljningsvillkor, Leverans och Betalning gäller vår leverans

transaktioner. Endast skriftliga order och avtal är rättsligt bindande.

Avtal som nås muntligt eller via telefon blir giltiga först efter de

har bekräftats skriftligt.

Erbjudanden och slutande av kontrakt


1. Erbjudanden från Handlagolv.se ska inte vara bindande vad gäller prissättning och leverans

gånger. Ritningar, skildringar, dimensioner, vikter eller annan prestandadata

ska endast vara bindande om det uttryckligen överenskommits skriftligt.


2. När köparen lägger en beställning ska detta betraktas som ett bindande anbud på

Köparens del. Som Säljare kan handlagolv.se acceptera detta erbjudande inom

en period på 2 veckor genom att skicka köparen en orderbekräftelse.


3. Ett inköpsavtal ska uppstå genom skriftlig order

bekräftelse på handlagolv.se.

§ 3 Priser och betalningsvillkor


1. Priserna är ex-factory om inte annat avtalats och inkluderar inte frakt,

tull, importtullar, tilläggsavgifter; de är nettopriser plus lagstadgat värde

mervärdesskatt. Prisökningar gäller för alla leveranser från och med datumet

meddelas av handlagolv.se.


2. Om det under perioden mellan avtalets slut och

leverera råvarupriser, löner och / eller andra uppenbara omständigheter

påverkar priserna, förändras till nackdelen med handlagolv.se,

handlagolv.se har rätt att justera de priser som motsvarar sådana

förändringar i omständigheter i den mån sådan anpassning kan vara

anses rimligt för köparen.


3. Fakturor till handlagolv.se ska betalas vid mottagandet, om inte annat avtalats.

Alla betalningar ska uteslutande ske i SEK.


4. Vid försenad betalning förverkar köparen automatiskt alla utlovade

rabatter, omsättningsbonuser, fraktbidrag och liknande prismedgivanden.

Dessutom har vi i alla sådana fall också rätt att kräva omedelbart

betalning av alla belopp och konton som annars inte är förfallna plus all insamling

kostnader som hittills uppkommit, kostnaderna för påminnelser och kostnader för åtal, i

särskilda domstolsavgifter och advokatavgifter, och att avbryta eventuella leveranser till

den aktuella köparen. Om köparen betalar ut betalning kan handlagolv.se göra anspråk på standard

ränta från köparen till 0,05 procent för varje standarddag.

Ytterligare fordringar på handlagolv.se ska förbli opåverkade därigenom.


5. Växlar och checkar accepteras endast på grund av prestation och

skulden ska endast rensas efter mottagande av full betalning.

Om växlar inte förhandlas fram inom 14 kalenderdagar efter terminen

överenskomna, kan handlagolv.se kräva omedelbar betalning i kontanter.

Handlagolv.se tar inget ansvar för korrekt och aktuell presentation och

protestera med avseende på förhandlad kontroll eller växel.

Rabatter (2% över diskonteringsräntan som handlagolv.se tar ut

bank, minst 500 SEK) samt alla utgifter och kostnader i samband med

Ersättning av växel och checkbelopp skall betalas av

Köpare.

Alla fordringar på handlagolv.se ska betalas omedelbart för betalning

oberoende av vilken period som helst som är berättigad och villkorligt krediterad, om

Villkoren för betalning är inte uppfyllda eller omständigheter

bli känd som potentiellt minskar köparens kreditstatus.


6. Om det uppstår omständigheter som ger oss efter det att försäljningskontraktet avslutats

anledning att tvivla på köparens solvens eller kreditvärdighet,

alternativt om köparens solvens eller kreditvärdighet var i tvivel på

tiden för slutandet av försäljningskontraktet, men vi blev bara medvetna om detta

senare ska vi ha rätt till full betalning i kontanter eller ge lämplig säkerhet

av kunden före leverans. Om vi inte har det, har vi rätt att dra tillbaka

från kontrakt och att kräva ersättning i synnerhet för alla kostnader uppkommit, såvida köparen inte är

ansvarig för att betalningen inte betalas kontant eller icke-givande av en lämplig säkerhet. Dessutom har

vi rätt att återkalla eventuella uppskjutna betalningsvillkor som redan är tillåtna, och att kräva omedelbar

betalning av alla öppna konton. Vid otillräcklig försäkring, eventuellt leveransförpliktelser och fasta priser

gäller inte.


7. Trots motstridiga beslut av köparen ska handlagolv.se vara har rätt att initialt kompensera betalningar

mot de äldre skulderna och ska anmäla Köpar av vilken typ av kompensation som helst. Om kostnader

och ränta redan har handlagolv.se har rätt till betalning som ursprungligen kompenseras kostnaderna,

sedan mot räntan och slutligen mot huvudskulden.


8. Köparen får endast ha rätt att kompensera, hålla tillbaka eller minska betalningen, även om fel har

anmälts eller motkrav påstås, om motkrav har slutligen och slutgiltigt fastställts av a behörig domstol eller

ostridigt. Handlagolv.se kan kompensera sina fordringar samt fordringar på intresseföretag av

handlagolv.se i den mening som avses i § 15 Svenska aktiebolagslagen mot inköparens fordringar.

§ 4 Leverans- och leveransvillkor


1. Leveranserna ska påverkas ex arbeten, om inte annat avtalas hos en individ

kontrakt.


2. Leveransvillkor (om det skiljer sig från artikel 4 stycke 1) samt form, modalitet

och omfattningen av förpackningen är enligthandlagolv.se eget gottfinnande, om inte

uttryckligen överens om annat.


3. handlagolv.se kan upphäva kontraktet om de överenskomna betalningsvärdena är

inte tillgänglig, i synnerhet om det inte finns tillräcklig handelskreditförsäkring

given.


4. Förväntade leveransdatum ska anges i orderbekräftelsen eller ska vara

samtyckt i skriftlig form och kommer att överensstämma i den mån det är möjligt.

Om ett leveransdatum överskrids med mer än två veckor ska köparen vara

har rätt att ställa handlagolv.se till en lämplig efterföljande tidsperiod för förfallodagen

leverans. Om leverans inte ska ske inom två veckor efter utgången av

efterföljande tidsperiod har köparen rätt att upphäva

kontrakt. Rätten till uppsägning av kontraktet måste deklareras skriftligt

form. Rätten att upphäva kontraktet ska inte existera om handlagolv.se har

har inte kunnat följa den efterföljande tidsperioden för leverans

på grund av omständigheter som handlagolv.se inte ansvarar för och det är

rimligt att förvänta sig från köparen att följa kontraktet.


5. För perioden för förekomsten av omständigheter utanför kontrollen av

Handlagolv.se (Force Majeure), inklusive men inte begränsat till oförmåga att tillhandahålla

råvaror och transportmedel, bränder, explosioner, naturkatastrofer

som jordbävningar, torka, tidvattenvågor eller översvämningar, krig, fientligheter (vare sig

förklarad eller ej), invasion, handling av utländska fiender, mobilisering, rekvisition,

embargo, uppror, revolution, uppror, militärdiktatur, usurped

makt, inbördeskrig, eventuella hot relaterade till eller händelse av radioaktivitet, toxicitet eller något annat

annat farligt hot eller händelse, upplopp, stopp i drift,

strejker och lock-outs, liksom alla andra händelser eller händelser, även om det inte är fallet


uttryckligen angiven häri ska handlagolv.se släppas från dess leverans

skyldighet. Leveransfrister som överenskommits ska förlängas med perioden för

existensen av omständigheterna i force majeure. Köparen ska endast

har rätt att avslå leveranserna efter omständigheterna i Force Majeure

har slutat om det inte är rimligt att förvänta sig från köparen att avstå

leveransen efter en sådan tid.


6. handlagolv.se ska ha rätt att genomföra partiella leveranser och tjänster om (i)

Delleverans är användbar för köparen inom det avsedda syftet med

kontrakt, ii) leveransen av resten av de beställda varorna är säkrad och

(iii) Inga betydande extra kostnader uppstår för köparen genom detta

(såvida inte handlagolv.se accepterar att ta över dessa kostnader).

Vid beställning i samtal lovar köparen att ta bort varorna till

förfallodatum som fastställs i orderbekräftelsen, i avsaknad av det senast den 28

kalenderdagar från uppsägningstillfället. I annat fall ska varorna vara

automatiskt levererad och / eller om den nekades, vid handlagolv.se val har lagrats

i handlagolv.se lokaler till en avgift på 1000 kr netto / dag och lastbil belastning eller placerad i

offentlig lagring på bekostnad av köparen. Våra ytterligare påståenden kvarstår

opåverkad. Köparen har rätt att bevisa att vi har uppnått lägre eller nej

kostar alls. Leverans anses vara genomförd.

Överföring av risk


1. Risken för oavsiktlig förlust av varorna ska överföras till Köparen i alla

fall så snart sändningen överlämnas till den part som utför

transport eller har lämnat handlagolv.se lager för leveransändamål. Detta

gäller i synnerhet vid leveranser "förskottsavgift".


2. Om avsändningen inte kan utföras inom den avtalade leveransperioden av skäl

för vilken handlagolv.se inte är ansvarig, risken för oavsiktlig förlust av

varor ska överföras till köparen vid mottagandet av anmälan av

beredskap för avsändning.


3. Köparen lovar att upphäva varorna på det avtalade datumet, annars

Handlagolv.se kan ta ut vanliga lagerkostnader.

§ 6 Garanti Period av begränsning


1. Eventuella uppenbara fel samt eventuella andra effekter, som uppenbaras

Efter en korrekt inspektion av varorna ska vi anmäla oss skriftligen till

Köparen omedelbart efter mottagandet av varan men inte senare än inom

24 timmar. Eventuella defekter av en typ är inte uppenbara även efter en ordnad inspektion av

Varorna måste rapporteras till oss omedelbart efter deras upptäckt men inte

senare därefter inom 24 timmar. Detsamma gäller med avseende på klagomål från

felaktiga leveranser och brister i levererade kvantiteter. Underlåtenhet att följa

Denna rapporteringsprocedure kommer att leda till att garantin, garantin eller andra orsaker upphör

Köparen ska vara skyldig före bearbetning av levererade varor till

inspektera dem för deras lämplighet för användningsändamål, även om prov av

varor har levererats.


3. Mindre avvikelser i dimensioner och format berättigar inte köparen

att väcka klagomål för brister. Potentiella skillnader som anges i relevanta

Kvalitetsriktlinjer kända för köparen är alla i överensstämmelse med

kontrakt. Klagomål om defekter kräver att värdet sänks

som beror på bristerna överstiger 4% av varans värde men inte mindre

än 500 kr. För beställningar av skärplattor, skillnader i stycknummer på

Upp till 10% ska erkännas av köparen som i överensstämmelse med

kontraktet.


4. Klagomål får endast höjas för första klassens varor som inte har det

har sålts som en del av en kampanj och som är tillgängliga för inspektion eller retur.

Förutsättning av garantiansvar är uppfyllandet av betalningsskyldigheten för

Köparen, särskilt av de överenskomna Betalningsvillkoren. Utan tidigare ömsesidig

Avtalsprodukter får inte returneras till handlagolv.se.


5. Vid bristfälliga kontraktsprodukter som vederbörligen och i god tid anmälts i

enligt para. 1 ovan, ska handlagolv.se efter eget val göra

efterföljande prestanda antingen genom att avlägsna defekten eller genom att leverera a

kontraktsvara fri från defekter. Om leverans visar sig vara misslyckad,

Köparen har rätt att sänka inköpspriset eller efter eget val till

upphäva kontraktet. Det finns inga fordringar på kompensationsskador, förutom


enligt vad som föreskrivs i § 8 nedan.


6. Garantivärdet ska upphöra om varorna levereras ändras,

bearbetas eller felaktigt hanteras.


7. handlagolv.se är inte ansvarig för försämring av produkter om de används

utanför EU om inte den föreslagna ansökan och landet har varit

anmälts till handlagolv.se före användningen och kvaliteten på materialet för detta

Syftet har garanterats av handlagolv.se skriftligen.


8. Begränsningsperioden för fordringar baserade på brister som åberopats av köparen ska

uppgå till ett år om inte defekten är byggrelaterat eller om det inte är defekt

Kontraktsprodukter användes för byggnadsarbeten i linje med deras regelbundna

syfte och orsakade byggnadens strukturella defekt. Denna preskriptionstid ska

Ansök även om fordringar i skadestånd baserat på brist på kontraktsprodukterna. De

begränsningsperioden börjar börja löpa från leverans av kontraktsprodukterna.

Ansvar enligt 8 §, i synnerhet obegränsat ansvar för handlagolv.se

för skador som uppstår till följd av ett brott mot en garanti eller från fysisk skada

skada eller hälsorisk samt vid avsikt och grov oaktsamhet och

För produkters defekter ska det förbli opåverkat därigenom. Eventuell kommentar av

Handlagolv.se på ett påstående baserat på brister som påstås av köparen ska inte

ingå i förhandlingar om sådant krav eller om de faktiska omständigheterna som ger upphov till

påstå, förutsatt att handlagolv.se avvisar kravet på grund av brister i sin helhet

utsträckning.

Statuten om begränsningar vid ansvarsskyldighet enligt §§

478, 479 Svenska civillagen gäller.


9. Med förbehåll för avtalsbestämmelser som uttryckligen avtalats om annat eller obligatoriskt

lagbestämmelser, ovanstående punkter fullständigt och uteslutande

föreskriva garantiansvar för handlagolv.se . Det finns inga ytterligare

sådana.


§ 7 Behållarens bevarande


1. Till dess alla fordringar från affärsrelationen med

Köparen och de företag som är associerade med köparen i den mening som avses i §

15 Svensk aktiebolagslagen har betalats handlagolv.se ska

behåll titeln (äganderätten) till de inköpta varorna. I den utsträckning handlagolv.se

håller med köparen om köpeskilling på grundval av

check / växelprocedur skall innehav av titel också omfatta

inkapslingen samt eventuella krav mot köparen i samband med

ett potentiellt ansvar för handlagolv.se gentemot respektive tredje part

rättigheter i sådana räkningar och upphör inte med kvitto av pengar från sådana

check / växelförfarande.


2. Bearbetning eller omformning av levererade varor ska uteslutande göras under

underhåll av värdepapper i handlagolv.se. Den bearbetade produkten ska

säkra till fullo de fordringar som nämns ovan. Köparen ska lagra respektive andel av samägandet av

handlagolv.se gratis. I händelse av inget förvärv av ägande i

känslan av det här avsnittet inleds, köparen redan nu tilldelar sin framtid

ägande eller medägande i den nya produkten i ovannämnda andel till

handlagolv.se med säkerhet.


3. Köparen ska ha rätt att säljahandlagolv.se varor i

vanlig affärsverksamhet. Kundens fordringar från försäljning eller

Övriga fordringar som ersätter varorna ska redan nu tilldelas

Handlagolv.se som säkerhet i sitt fulla belopp med alla tillhörande rättigheter

varor från andra leverantörer behandlas, för vilka konsekvenserna av § 950

BGB ska uteslutas samtidigt, ska handlagolv.se förvärva coownership i den nya produkten i andelen av

värdet av de varor som omfattas av

reservation av titel (fakturabelopp plus mervärdesskatt) till den andra

bearbetade varor vid bearbetningstidpunkten.

I den utsträckning som varorna under titulering är oskiljaktiga

sammansatt eller blandat med varor från andra leverantörer ska handlagolv.se förvärva

medägande i den nya produkten i andelen av varans värde

under bokning av titel (fakturabelopp plus mervärdesskatt) till den andra

varor som de har monterats eller blandats med vid monteringstidpunkten eller

blandning.

Om sammansättningen eller blandningen är gjord på ett sådant sätt att varorna av


Handlagolv.se under bevarande av titeln blir väsentliga delar av en ny produkt,

Handlagolv.seska förvärva samägande i den nya produkten i det ovannämnda

Andel oavsett om handlagolv.se varor har levererats med eller

utan bearbetning, omformning, montering eller blandning och om

handlagolv.se varor har bearbetats, omformats, monterats eller blandats

med varor från andra leverantörer från tredje part. Om en annan leverantör har rätt till

lagligt hävda förlängd reservering av titeln avseende fordringar på

Köparen, köparen ska tilldela handlagolv.se fordran

oroade sig i den utsträckning som handlagolv.se bokade titeln till de sålda

varor.


4. Om köparens fordringar från att sälja varor av handlagolv.se

under reservering av titel eller varor där handlagolv.se innehar coownership sätts i ett löpande konto som

köparen redan nu ska tilldela

till handlagolv.se dess betalningsanspråk i respektive belopp

erkänd balans som täcker kraven på handlagolv.se.


5. Till dess att kunden har avbrutits har han rätt att samla in de tilldelade fordringar. Ut ur

legitim anledning, som standard vid betalning eller upphörande av betalning av

Köparen, inledande av insolvensförfaranden eller annan risk för

Tillfredsställelse av kontraktet, Köparens auktorisation att samla in

Fordringar kan avbrytas av handlagolv.se. I detta fall köparen

ska bland annat vara skyldig att omedelbart märka de reserverade varorna som

egenskapen hos handlagolv.se på lämpligt sätt igenkännbar för varje tredje

part.

Köparen ska ge handlagolv.se en detaljerad förteckning över alla reserverade

varor också i den utsträckning de behandlas samt en förteckning över tilldelade

fordringar med namngivning av tredje part gäldenärer. Oavsett det,

Företrädare för handlagolv.se ska ha rätt att göra lämpliga

undersökningar med köparen och inspektera de dokument som är nödvändiga i detta

anslutning under normal arbetstid.


6. Köparen bär risken för de varor som handlagolv.se levererar. Det ska

vara skyldig att hålla varorna noggrant i förvar och försäkra dem tillräckligt

mot vanliga risker, som skador, förlust, stöld, eld etc. på vanliga villkor och

gemensam förlängning. Köparen tilldelar härmed handlagolv.se några fordringar

mot försäkringsgivaren för skadeståndsanspråk, nämligen en första rangordning delvis

belopp som motsvarar inköpspriset för varor levererade under

bokning av titel. I den mån försäkringsgivaren inte täcker summan

skador får handlagolv.se inte hänvisas till en rimlig ersättning.


7. Pantsättning eller överföring av titel för säkerhetsändamål är uteslutna. Köparen

måste utan dröjsmål informerahandlagolv.se om eventuella händelser avseende titeln på

handlagolv.se och vara skyldig att använda bästa ansträngningar för att göra allt lagligt

deklarationer mot handlagolv.se eller en tredje part för att göra

överenskommen bokning av titel och förhandstilldelning som är effektiva. Köparen

är ansvarig för alla kostnader för ett ingripande i domstol och / eller utanför domstol.


8. handlagolv.se är skyldig att frigöra kollaterals i sitt eget gottfinnande, om och till

i vilken utsträckning det uppskattade värdet av säkerheten överstiger totalbeloppet

Fordringar på handlagolv.se ska säkras respektive, permanent med 50%.

§ 8 Begränsningar av ansvar


1. handlagolv.se är helt ansvarig för skador som uppstår på grund av ett brott mot a

garanti eller från skada på liv, fysiska skador eller hälsorisker. Samma ska

gälla vid avsikt eller grov oaktsamhet. För liten försumlighet,

handlagolv.se är endast ansvarig i den utsträckning som materiella uppgifter bryts,

sådana skyldigheter som följer av kontraktets art och är av väsentlig betydelse

betydelse för uppnåendet av syftet med kontraktet. Vid överträdelse

av sådana uppgifter och i händelse av försummelse och omöjlighet av prestanda,

handlagolv.se ansvar ska begränsas till skador som normalt förväntas

att inträffa inom ramen för kontraktet. Lagstadgat produktansvar ska

förbli opåverkad.

Eventuell uteslutning eller begränsning av handlagolv.se: s ansvar gäller även för

personligt ansvar för handlagolv.se anställda, personal, representanter,

och hjälppersoner.


2. Köparen ska ta den enda risken mellan parterna som medproducent i

i enlighet med tyska produktansvarskoden, om skadan är fallet


faller inom hans domän av kontroll och organisation och om han är ansvarig som producent

mot tredje part. Ovanstående villkor gäller särskilt för en situation som

slutprodukten är defekt och / eller instruktioner till slutkunden är

felaktig eller ofullständig. Köparen ska uttryckligen ersätta handlagolv.se

från eventuella krav och ska tillhandahålla säkerhet i fråga om sitt ansvar i

internt förhållande.

I händelse av att handlagolv.se är skyldig att ringa tillbaka eller skicka ett varningsmeddelande på grund

av det

Till en defekt i kontraktsprodukterna ska köparen göra sitt bästa för att

Stödjahandlagolv.se och delta i alla rimliga åtgärder som

Handlagolv.se anser sig rimligt och lämpligt i synnerhet köparen kommer att

upprätta nödvändiga kunddata. Köparen ska bära kostnaderna för

produktåterkallelse eller varningsmeddelande om det inte är ansvarigt för felet i

kontraktsprodukter och förlusten inträffade enligt produktprinciperna

ansvarslagar. Ytterligare fordringar på handlagolv.se ska förbli opåverkade därigenom.

Köparen kommer omedelbart att underrätta handlagolv.se om allt som är möjligt

risker i samband med användandet av de kontraktsprodukter som blir kända för

det och eventuella fel i kontraktsprodukterna.

§ 9 Tillämplig lag, domstolen


1. Parternas avtalsförhållanden och avtalsförhållanden skall vara

styrs av Svenskastatens materiella lag. De

tillämpning av den enhetliga FN-konventionen om internationellt försäljning av varor

(CISG) och i den mån det är tillåtet enligt lag - de svenska lagkonfliktbestämmelserna -

ska uteslutas.


2. Domstol för alla tvister som härrör från eller i samband med kontraktet,

inklusive tvister över ingåendet av det, ska enligt sökandens val

uteslutande vara det registrerade kontoret för det berörda företaget handlagolv.se

enligt § 1 eller Stockholm. Handlagolv.se får även stämma på köparen vid dess registrerat kontor.

Ovanstående gäller inte om obligatoriska lagbestämmelser

tillhandahålla någon annan exklusiv domare.

§ 10 Övriga bestämmelser


1. Skulle särskilda bestämmelser i dessa villkor vara eller bli ogiltiga, ska

Giltigheten av de återstående bestämmelserna påverkas inte härmed. Festerna till

Kontraktet skall vara skyldigt att komma överens om en ny bestämmelse genom vilken målen

förföljd av den ogiltiga bestämmelsen nås på bästa möjliga sätt. Det samma

gäller i händelse av ett gap.


2. Ändringar och avvikelser från föregående bestämmelser kräver skriftlig form till

bli effektiv. Detta gäller också för en ändring av kravet på skriftligt formulär

sig.


3. Om dessa försäljningsvillkor, leverans och betalning avviker

från det enskilda avtalet, bestämmelserna i det enskilda kontraktet

skall segra.


4. Dessa försäljningsvillkor, leverans och betalning ska ingås

i en svensk och engelsk version. Den svenska versionen ska råda vid eventuella avvikelser.

English version

Terms and Conditions of Sale,

Delivery and Payment Status 1st of May 2019 § 1 Scope of application 1.

All orders and delivery transactions of handlagolv.se) shall be exclusively subject to the following terms

and conditions if not explicitly agreed otherwise.


2. At the latest upon receipt of the goods, said terms and conditions shall be deemed accepted.

3. Entering into a contract based on these terms and conditions substantiates the applicability thereof to

all other delivery transactions with the Purchaser, even if handlagolv.se does not make explicit reference

thereto in future.


4. Our Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment apply exclusively. Purchaser ́s terms, which


may be contrary to or deviate from our conditions will not be recognized. Conditions of Purchase

stipulated by the Purchaser, similarly any notes which the Purchaser may append to our Terms and

Conditions of Sale, Delivery and Payment will not be binding for us, even if we do not expressly reject

them. In the event of a copy of our Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment not having been

send to the Purchaser along with our offer, or not having been given to him on some other occasion, they

will nevertheless apply if they were already known to him – or should have been known to him – from

earlier business dealings with us. Our Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment apply to our

delivery transactions. Only written orders and agreements are legally binding. Agreements reached

verbally or over the phone become valid only after they have been confirmed in writing.

§ 2 Offers and Conclusion of Contract


1. Offers of handlagolv.se shall not be binding as regards pricing and delivery times. Drawings,

depictions, dimensions, weights or other performance data shall only be binding if explicitly agreed in

writing.


2. When the Purchaser places an order, this shall be considered a binding offer on the part of the

Purchaser. As Seller, handlagolv.se may accept this offer within a period of 2 weeks by sending the

Purchaser an order confirmation.


3. A Purchasing Agreement shall come into existence by written order confirmation of handlagolv.se

§ 3 Prices and Payment Conditions


1. The prices are ex-factory unless otherwise agreed and do not include freight, customs, import duties,

ancillary levies; they are net prices plus statutory value added tax. Price increases apply for all deliveries

as from the date communicated by handlagolv.se.


2. In the event that during the period between conclusion of the contract and delivery the raw material

prices, wages and/or other obvious circumstances impacting the prices, change to the disadvantage of

handlagolv.se shall be entitled to adjust the prices corresponding to such changes in circumstances to

the extent that such adjustment can be considered reasonable for the Purchaser.


3. Invoices of handlagolv.se shall be paid upon receipt, if not agreed otherwise. All payments shall be

exclusively effected in SEK.


4. In cases of delayed payment the purchaser automatically forfeits any promised rebates, turnover

bonuses, freight refunds, and any similar price concessions. Furthermore, in all such cases we are also

entitled to demand immediate payment of all amounts and accounts otherwise not yet due plus all

collection costs so far incurred, the costs of reminders and costs for prosecution, in particular court fees

and attorney fees, and to cancel any pending deliveries to the purchaser in question. In the event the

Buyer defaults payment, handlagolv.se may claim default interest from the Buyer in the amount of 0.05

percent for each day of default. Further claims of handlagolv.se shall remain unaffected thereby.

5. Bills of exchange and checks are only accepted on account of performance and the debt shall only be

cleared upon receipt of full payment. If bills of exchange are not negotiated within 14 calendar days after

the term agreed upon, handlagolv.se may demand immediate payment in cash. handlagolv.se shall

assume no liability for correct and timely presentation and protesting with regard to the negotiated check

or bill of exchange. Discount charges (2 % above the discount rate charged by handlagolv.se bank,

minimum 500 kr), and all expenditure and costs in connection with the honoring of bill of exchange and

check amounts shall be borne by the Purchaser. All receivables of handlagolv.se shall become due for

payment immediately irrespective of the term of any bill honored and conditionally credited, if the terms

and conditions for payment are not complied with or circumstances become known that potentially

reduce the credit standing of the Purchaser.


6. If, after the closing of the sales contract, circumstances arise which give us reason to doubt either the

solvency or the creditworthiness of the purchaser, alternatively, if the purchaser’s solvency or

creditworthiness were in doubt at the time of the closing of the sales contract, but we only became aware

of this later, we shall be entitled full payment in cash or the giving of suitable security by the customer

prior to delivery. Failing this, we shall be entitled to withdraw from contract and to demand compensation

in particular for all expenses incurred, unless the purchaser is not responsible for the non-payment in

cash or the non-giving of a suitable security. Furthermore we are entitled to revoke any deferred

payment terms already allowed, and to demand the immediate payment of all open accounts. In case of

inadequate insurance cover, any delivery obligations and fixed prices will not apply. 7. Despite conflicting

determinations of the Purchaser, handlagolv.se shall be entitled to initially offset payments against the

older debts and shall notify the Purchaser of the nature of any offset. If costs and interest have already

accrued, handlagolv.se shall be entitled to have payment initially offset against the costs, then against

the interest and finally against the main debt.


8. The Purchaser shall only be entitled to offset, hold back or reduce payment, even if defects have been

notified or counterclaims asserted, if the counterclaims have been finally and conclusively been

established by a competent court of law or are undisputed. handlagolv.se may offset its claims as well as


claims of associated companies of handlagolv.se in the sense of § 15 Swedish Joint Stock Corporation

Act against claims of the Purchaser. § 4 Delivery and Delivery Terms

1. Deliveries shall be affected ex works, unless otherwise agreed in an individual contract. 2. Delivery

terms (if differing from Article 4 Paragraph 1) as well as form, modality and scope of packaging are in the

sole discretion of handlagolv.se, if not explicitly agreed otherwise. 3. handlagolv.se may rescind the

contract if the agreed payment securities are not available, in particular if no sufficient trade credit

insurance coverage is given. 4. Foreseen delivery dates shall be specified in the order confirmation or

shall be agreed in written form and will be complied with to the extent possible. If a delivery date is

exceeded by more than two weeks, the Purchaser shall be entitled to set handlagolv.se an adequate

subsequent period of time for due delivery. If delivery shall not be made within two weeks from expiry of

the subsequent period of time, the Purchaser shall be entitled to rescind the contract. The right of

rescission of the contract needs to be declared in written form. The right of rescission of the contract

shall not exist if handlagolv.se has been unable to comply with the subsequent period of time set for

delivery because of circumstances for which handlagolv.se is not responsible and it is reasonable to

expect from the Purchaser to adhere to the contract. 5. For the period of the existence of circumstances

outside of the control of handlagolv.se (Force Majeure), including but not limited to inability to provide

raw materials and transportation means, fires, explosions, natural catastrophes like earthquakes,

drought, tidal waves or floods, war, hostilities (whether declared or not), invasion, act of foreign enemies,

mobilization, requisition, embargo, rebellion, revolution, insurrection, military dictatorship, usurped power,

civil war, any threat related to or event of radioactivity, toxicity, or any other hazardous threat or event,

riot, commotion, stoppages in operations, strikes and lock-outs, as well as any other event or occurrence

even if not expressly stated herein, handlagolv.se shall be discharged from its delivery obligation.

Delivery deadlines agreed shall be extended by the period of the existence of the circumstances of Force

Majeure. The Purchaser shall only have the right to reject the deliveries after the circumstances of Force

Majeure have ended only if it is not reasonable to expect from the Purchaser to offtake the delivery after

lapse of such time.


6. handlagolv.se shall be entitled to effect partial deliveries and services, if (i) the partial delivery is

usable for the Purchaser within the intended purpose of the contract, (ii) the delivery of the remainder of

the ordered goods is secured and (iii) no substantial additional expenses occur for the Purchaser through

this (unless handlagolv.se agrees to take over these expenses).

7. In case of orders on call, the Purchaser promises to off-take the goods to the due-date determined in

the order confirmation, in lack thereof at the latest 28 calendar days from notice of completion.

Otherwise, the goods shall be automatically delivered and/or if refused, at handlagolv.se handlagolv.se

choice been stored at handlagolv.se premises at a fee of 1000 SEK net/day and truck load or placed in

public storage at the expense of the Purchaser. Our further claims remain unaffected. The Purchaser is

entitled to prove that we have incurred lower or no costs at all. Delivery will be regarded as having been

effected. § 5 Transfer of risk 1. The risk of accidental loss of the goods shall pass over to the Purchaser

in all cases as soon as the consignment is handed over to the party effecting the transport or has left

handlagolv.se warehouse for dispatch purposes. This shall in particular apply in the case of deliveries

"freight prepaid".


2. If dispatch cannot be carried out within the agreed delivery period for reasons for which handlagolv.se

is not responsible, the risk of accidental loss of the goods shall pass over to the Purchaser upon its

receipt of the notification of readiness for dispatch. 3. The Purchaser promises to offtake the goods on

the agreed date, otherwise handlagolv.se may charge customary warehousing costs.

§ 6 Warranty; Period of Limitation


1. Any obvious defects as well as any other effects, which become apparent following a proper

inspection of the goods, are to be reported to us in writing by the purchaser immediately upon receipt of

the goods but not later than within 24 hours. Any defects of a type not apparent even after an orderly

inspection of the goods must be reported to us immediately following their discovery but not later then

within 24 hours. The same applies with regard to complaints of incorrect deliveries and shortfalls in

delivered quantities. Failure to comply with this reporting procedure will result in the lapsing of the

guarantee, warranty or other claims. 2. The Purchaser shall be obliged prior to processing the delivered

goods, to inspect them for their suitability for the purposes of use even if samples of goods have been

supplied.


3. Minor discrepancies in dimensions and formats shall not entitle the Purchaser to raise complaints for

defects. Potential discrepancies listed in the relevant quality guidelines known to the Purchaser are all in

consistency with the contract. Complaining about defects requires that the reduction of the value

resulting from the defects exceed 4% of the value of the goods but not less than 500 SEK. For orders of

cut-to-size panels, discrepancies in piece numbers of up to 10% shall be recognized by the Purchaser as

being in consistency with the contract.


4. Complaints may only be raised in respect of first class goods which have not been sold as part of a


promotion and that are available for inspection or return. Precondition of warranty obligations is the

fulfilling of the payment obligations of the Purchaser, in particular of the agreed Payment Terms. Without

prior mutual agreement products may not be returned to handlagolv.se.

5. In the event of defective contract products duly and timely notified in accordance with Para. 1 above,

handlagolv.se shall at its own choice render subsequent performance either by removing the defect or by

delivering a contract product free of defects.If said delivery turns out to be unsuccessful, the Purchaser

shall be entitled to reduce the purchasing price or at its choice to rescind the contract. There are no

claims for compensatory damages, except as provided for in § 8 hereinafter. 6. The warranty obligation

shall expire if the goods delivered are changed, processed or improperly handled.


7. handlagolv.se shall not be liable for a deterioration of products if they are used outside of the EU

unless the foreseen application and the country have been notified to handlagolv.se prior to the use and

the quality of the material for this purpose has been guaranteed by handlagolv.se in writing.

8. The limitation period for claims based on defects asserted by the Buyer shall amount to one year

unless the defect is building-related or unless the defective contract products were used for construction

works in line with their regular purpose and caused that building's structural defect. This limitation period

shall also apply for claims in tort based on a defect of the contract products. The limitation period shall

begin to run from the delivery of the contract products. Liability pursuant to Section 8, in particular

unlimited liability of handlagolv.se for damages resulting from a breach of a warranty or from harm to life,

physical injury, or harm to health as well as in case of intent and gross negligence and for products

defects shall remain unaffected thereby. Any comment of handlagolv.se on a claim based on defects

asserted by the Buyer shall not constitute entry into negotiations on such claim or on the facts giving rise

to the claim, provided that handlagolv.se rejects the claim based on defects to the full extent. The Statute

of Limitations in case of liability for recourse in accordance with §§ 478, 479 Swedish Civil Code applies.

9. Subject to contractual provisions explicitly agreed on otherwise or compulsory legal provisions, the

above paragraphs comprehensively and exclusively provide for the warranty obligations of

handlagolv.se. There are no further ones.


§ 7 Retention of Title

1. Until such time as all receivables from the business relationship with the Purchaser and the

companies associated with the Purchaser in the sense of § 15 Swedish Joint Stock Corporation Act have

been paid handlagolv.se shall retain title (ownership) to the purchased goods. To the extent

handlagolv.se agrees with the Purchaser on payment of the purchasing price on the basis of check / bills

of exchange procedure, the retention of title shall also extend to the encashment as well as any claims

against the Purchaser in connection with a potential liability of handlagolv.se towards respective third

parties holding rights in such bills and does not expire with the receipt of money from such check / bills of

exchange procedure. 2. Processing or reshaping of delivered goods shall exclusively be made under

maintenance of the securities of handlagolv.se. The processed product shall secure at its full value the

receivables mentioned above. To the extent that goods of other suppliers are processed, for which the

consequences of § 950 BGB shall be excluded at the same time, handlagolv.se shall acquire

coownership in the new product in the proportion of the value of the goods under reservation of title

(invoice amount plus value added tax) to the other processed goods at the time of processing. To the

extent that the goods under reservation of title are inseparably assembled or mixed with goods of other

suppliers, handlagolv.se shall acquire co-ownership in the new product in the proportion of the value of

the goods under reservation of title (invoice amount plus value added tax) to the other goods they have

been assembled or mixed with at the time of assembly or mixture. If the assembly or mixture is made in

such a way that the goods of handlagolv.se under retention of title become essential parts of a new

product, handlagolv.se shall acquire co-ownership in the new product in the aforesaid proportion. The

Purchaser shall store the respective share of co-ownership of handlagolv.se free of charge. In the case

no acquisition of ownership in the sense of this section commences, the Purchaser already now assigns

its future ownership or co-ownership in the new product in aforesaid proportion to handlagolv.se by way

of security. 3. The Purchaser shall be entitled to sell the goods of handlagolv.se in the ordinary course of

business. The receivables of the Purchaser from selling or other receivables substituting the goods shall

already now be assigned to handlagolv.se by way of security in their full amount with all ancillary rights

irrespective whether the goods of handlagolv.se have been delivered with or without processing,

reshaping, assembling or mixing and whether handlagolv.se goods have been processed, reshaped,

assembled or mixed with goods of other third party suppliers. If another supplier is entitled to lawfully

claim extended reservation of title concerning receivables of the Purchaser, the Purchaser shall assign to

handlagolv.se the receivables concerned to the extent of the reservation of title of handlagolv.se to the

sold goods.


4. If the receivables of the Purchaser from selling the goods of handlagolv.se under reservation of title or

of goods in which handlagolv.se holds coownership are put in a current account the Purchaser already

now shall assign to handlagolv.se its payment claim in the amount of the respectively acknowledged

balance covering the amount of the claims of handlagolv.se.


5. Until canceled, the Purchaser is entitled to collect the assigned claims. Out of legitimate reason, like

default in payment or cessation of payment of the Purchaser, initiation of insolvency proceedings or other

jeopardy to the satisfaction of the contract, the authorization of the Purchaser to collect the receivables

may be canceled by handlagolv.se. In this case the Purchaser shall be obliged among others to

immediately label the reserved goods as property of handlagolv.se in appropriate manner recognizable

for each third party. The Purchaser shall provide handlagolv.se with a detailed list of any reserved goods

also to the extent that they are processed as well as a list of assigned receivables with naming of the

third party debtors. Irrespective thereof, representatives of handlagolv.se shall be entitled to conduct

appropriate examinations with the Purchaser and inspect the documents necessary in this connection

during normal working hours.

6. The Purchaser bears the risk for the goods delivered by handlagolv.se It shall be obliged to keep the

goods diligently in custody and sufficiently insure them against usual risks, like damage, loss, theft, fire

etc. to usual terms and common extend. The Purchaser herewith assigns to handlagolv.se any claim

against the insurer for the case of damages namely a first ranking partial amount corresponding to the

purchasing price of goods delivered under reservation of title. To the extent that the insurer does not

cover the total damage, handlagolv.se may not be referred to a proportionate compensation.

7. Pledging or transfer of title for security purposes are excluded. The Purchaser has to inform

handlagolv.se without delay of any event concerning the title of handlagolv.se and be obliged to use best

efforts in particular to make all legal declarations towards handlagolv.se or a third party in order to render

the agreed reservation of title and the pre-assignment effective. The Purchaser shall be liable for all cost

of an intervention in court and / or out of court.

8. handlagolv.se is obliged to release collaterals in their dutiful discretion, if and to the extent that the

estimated value of the collateral exceeds the total receivables of handlagolv.se to be secured

respectively, permanently by 50 %.

§ 8 Restrictions on liability


1. handlagolv.se shall be fully liable for damages resulting from a breach of a warranty or from

harm to life, physical injury, or harm to health. The same shall apply in case of intent or gross

negligence. For slight negligence, handlagolv.se shall be liable only to the extent material duties

are breached, such duties resulting from the nature of the contract and being of essential

importance for the attainment of the purpose of the contract. In case of breach of such duties and

in case of default and impossibility of performance, handlagolv.se liability shall be limited to

damages that are typically expected to occur within the context of the contract. Statutory product

liability shall remain unaffected. Any preclusion or limitation of handlagolv.se liability shall also

apply for the personal liability of handlagolv.se employees, staff members, representatives, and


auxiliary persons. 2. The Purchaser shall take the sole risk as between the Parties as co-

producer in accordance with the swedish Product Liability Code, if the case the damage falls


within his domain of control and organization and if he is liable as producer against third parties.

The above condition in particular applies to a situation that the final product is defective and / or

instructions given to the end-costumer are incorrect or incomplete. The Purchaser shall indemnify

handlagolv.se explicitly from any claims and shall provide security in case as far as its liability in

the internal relationship is concerned. In the event handlagolv.se is caused to call back or send a

warning notice due to a defect in the contract products, the Buyer shall use its best efforts to

support handlagolv.se and take part in all reasonable measures that handlagolv.se deems

reasonable and appropriate; in particular, the Buyer will establish the necessary customer data.

The Buyer shall bear the costs for the product recall or warning notice unless it is not responsible

for the defect in the contract products and the loss occurred according to the principles of product

liability laws. Further claims of handlagolv.se shall remain unaffected thereby. The Buyer will

inform handlagolv.se in writing without delay about all possible risks in connection with the use of

the contract products that become known to it, and any possible defects in the contract products.

§ 9 Applicable law, Court of Venue


1. All contractual and non-contractual relationships of the parties shall be governed by the

substantive law of the Federal Republic of Sweden. The application of the uniform UN

Convention on the International Sale of Goods (CISG) and as far as permitted by law - the

swedish Conflict of Law provisions - shall be excluded. 2. Court of Venue for all disputes

arising out of or in connection with the contract, including disputes over the conclusion of it,

shall at the choice of the plaintiff exclusively be the registered office of the concerned

handlagolv.se company according to


2. § 1 or Cologne. handlagolv.se may sue the Purchaser also at its registered office. Aforesaid

does not apply if compulsory legal provisions provide for any other exclusive Court of Venue.


§ 10 Other Provisions

1. Should particular provisions of these conditions be or become invalid, the validity of the

remaining provisions shall not be affected hereby. The parties to the contract shall be obliged

to agree on a new provision by which the targets pursued by the invalid provision are reached

the best way possible. The same applies in case of a gap.


3. 2. Changes and deviations to the preceding provisions require written form to become

effective. This also applies to a change of the written form requirement itself. 3. In case these

Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment diverge from the individual concluded

contract, the provisions of the individual contract shall prevail. 4. These Terms and Conditions

of Sale, Delivery and Payment shall be concluded in a Swedish and an English version. The

swedishversion shall prevail in case of discrepancies.